Days to the Conference ...

0-1
ثبت نام در کنگره
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.
(ظرفیت محدود)

    

 
صفحه اصلی > معرفی کنگره
معرفی کنگره

معرفی کنگره:

این کنگره با هدف آشنایی وتاکید بر توانمندیهای ذهن در مدیریت بدن و رفتار خصوصا ارتقای عملکرد ورزشکاران  طراحی شده است. در این کنگره اصول تمرین ذهن و شکوفایی توانایی های ذهنی در ارتقای کیفیت زندگی، بهبود عملکردهای رفتاری و استفاده موثر و بهینه از به کارگیری ذهن در حیطه های مختلف آموزشی، ورزشی و درمانی مورد تبادل نظر متخصصین داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.
در این کنگره علاوه بر پنل های تخصصی و سخنرانی و کارگاه های آموزشی، از حضور قهرمانان ملی و المپیک و انتقال تجربیات مدیریت ذهنی ایشان استفاده خواهد شد. هم چنین نمایشگاهی از برندهای معروف ورزشی برپا خواهد بود.