Days to the Conference ...

0-1
ثبت نام در کنگره
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.
(ظرفیت محدود)

    

 
صفحه اصلی > پیام دبیر کنگره
پیام دبیر کنگره

 سخن دبیر کنگره:


رشد قابلیتهای ذهنی همیشه رشد علوم و فن آوری را به همراه داشته است و هر آنچه امروزه در اختیار بشر قرارگرفته از ذهن شروع شده و به عمل در آمده است. لذا آشنایی با اصول مدیریت ذهن می تواند زمینه رشد اصولی و همه جانبه عملکردهای انسانی را به دنبال داشته باشد. پس از برگزاری چهار کنگره بین المللی موفق درزمینه هیپنوتیزم، در مهرماه  1395 برنهارد ترنکل رییس آتی انجمن بین المللی هیپنوتیزم پیشنهاد شرکت گروه تمرین ذهنی ((Mental Training)) از سوئد به سرپرستی دکتر لارس اریک اونستال را به من ارایه نمود. اونستال سرآمدترین کسی است که در این حوزه فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی فراوان دربیش از پنجاه کشور داشته است.
این کنگره فرصت مغتنمی است تا ضمن بهره برداری دانشی از آن بتوانید زیر بنای عملیاتی رشد و ارتقای خود و سیستم تحت سرپرستی خود را برنامه ریزی کنید. پیشاپیش حضور شما را در اولین رویداد علمی بزرگ تمرین ذهنی ((Mental Training)) در ایران گرامی میدارم.


دکتر مهدی فتحی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دبیر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران